Voetbalschool

Spelregels en Informatie Voetbalschool S.V. Geinoord seizoen 2014-2015
 
01.          Algemeen
De voetbalschool maakt onderdeel uit van het jeugdbeleid S.V. Geinoord en is gericht op de E en F pupillen welke geen deel uitmaken van de selectieteams.
De verantwoordelijkheid m.b.t. de voetbalschool ligt bij de Technisch Jeugdcoördinator welke de dagelijkse gang van zaken heeft gedelegeerd aan de dagelijkse leiding voetbalschool.
Deze werkt nauw samen met de bouwcoördinatoren F en E pupillen.
Uitgangspunt van de voetbalschool is kinderen op jonge leeftijd spelenderwijs de basisprincipes van het voetbal bij te brengen in combinatie met het plezierig leren sporten in teamverband.
                De training wordt gegeven door vrijwilligers veelal met een voetbalachtergrond.
 
Onderstaande toelichting geeft een uitleg over de samenstelling, werkwijze en spelregels welke van toepassing zijn op de voetbalschool en gelden voor alle betrokkenen, trainers, ouders en pupillen. Opmerkingen of klachten kunnen per E-mail worden doorgegeven aan de dagelijkse leiding voetbalschool en zullen worden meegenomen in het periodieke overleg.
               
02.          Organisatie
 
                Bouwcoördinatoren en teamindelingen:
                                                                              Telefoon                               E-mailadres       
Richard van Huizen F pupillen        06-31674363                      r.vanhuizen@tiscali.nl
                Rolf Klarenbeek E pupillen              06-52834310                      lb.van.eck@casema.nl                                    
 
                Dagelijkse leiding voetbalschool 
Arie Kortenhoff                                   030-6042680                      akortenhoff@hetnet.nl
 
 
                Teamindeling trainers:
                                                                              Telefoon                               E-mailadres
                F04         Wijnand Wolfis                    06-54937303                      wijnand.wolfis@it-secure.nl                                            
                F05         Mo Elhoufi                           06-22190932                      kpn3@hotmail.com
               
F06         Gino de Ridder                    06-51305274                      ginoderidder@xs4all.nl
               
F07         Arie Kortenhoff                   030-6042680                      akortenhoff@hetnet.nl
 
F08         Kevin Legler                        06-43276547                      legler@online.nl
 
F09         Marlon Koek                        06-2413 7957                     famkoek@casema.nl
 
                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               
E04        Rolf Klarenbeek                  06-54763634                      lb.van.eck@casema.nl
               
E05        Nico de Bruijn                     06-53474090                      nicoscoda@hotmail.com
               
E06        Gino de Ridder                    06-51305274                      ginoderidder@xs4all.nl
 
                E07        Martijn Grootscholten        06-42406338                      m.grootscholten@yahoo.com
               
E08        Arie Kortenhoff                   030-6042680                      akortenhoff@hetnet.nl
 
E09        Marlon Koek                        06-2413 7957                     famkoek@casema.nl
 
               
                Afmelden bij verhindering:
Bij verhindering wordt er zowel van de spelers als van de trainers en stagiaires verwacht dat hij/zij zich tijdig afmelden bij:

                                                                              Telefoon                               E-mailadres

                Arie Kortenhoff                                   030-6042680                      akortenhoff@hetnet.nl
 
                De spelers melden  zich bij voorkeur af bij hun trainer.
 
 
 
03.          Trainingen.
                Algemene regels:
 • De trainingen vinden plaats op woensdagmiddag en worden gehouden op veld 1. (kunstgrasveld);
 • Uitgangspunt is tenminste één trainer per team:
 • Mocht blijken dat niet alle spelers (minder dan 6) van een team aanwezig zijn tijdens de training, dan kan in overleg met de betrokken trainers beslotenworden teams samen te voegen:
 • Bij een temperatuur beneden de 10 graden Celsius worden de kinderen verwacht in trainingspak:
 • Het is niet toegestaan te trainen zonder scheenbeschermers;
 • Van de spelers wordt verwacht dat zij zich houden aan de instructies van de trainer. Als dit niet het geval is zullen wij de betreffende speler/ster waarschuwen en indien nodig passende maatregelen nemen.
 • Het is tijdens de trainingen niet toegestaan dat toeschouwers zich op het trainingsveld bevinden. Deze worden verzocht achter het hek te blijven.
 • Mocht blijken dat spelers regelmatig te laat komen dan zullen wij gepaste maatregelen moeten nemen die kunnen bestaan uit het weigeren van de speler voor die training.
 • Bepalend voor de tijd is de tijd die op het scorebord wordt aangegeven en mocht die uit zijn het horloge van ondergetekende of diens plaatsvervanger.
   
  Voorbereiding en trainingstijden:
 • Om de voorbereiding van de training (het uitzetten van de velden) en de training op tijd te kunnen laten beginnen worden de trainers F pupillen om 14.00 uur op veld 1 verwacht.
   
 • Aanvang training F pupillen 14.45 uur einde 15.45 uur en betreffen de pupillenteams F 4 t/m F 9
   
  Van de spelers wordt verwacht dat zij 5 minuten voor aanvang van de training op veld 1 aanwezig zijn.
   
 • Aanvang training E pupillen 16.00 uur einde 17.00 uur en betreffen de pupillenteams
  E 4 t/m E 9
   
  Van de spelers wordt verwacht dat zij 5 minuten voor aanvang van de training op veld 1 aanwezig zijn.
   
 • Na afloop van deze training wordt van de trainers met behulp van de spelers verwacht dat het veld schoon wordt opgeleverd en de materialen worden opgeruimd op de daarvoor bestemde plaats.
   
  Ouders tijdens de training.
  Tijdens de pupillen trainingen wordt de aanwezigheid van ouders door de trainers zeer gewaardeerd. Wanneer echter het enthousiasme omslaat in kritiek naar de kinderen of de trainer dan zal de betreffende ouder(s) worden verzocht het trainingsveld tijdens de training te verlaten om een eventuele escalatie te voorkomen.
  In alle gevallen gaat het kind en de training voor. Indien nodig zal het bestuur hierover worden geïnformeerd.
   
  04.          Oefenstof.
 • De oefenstof is afgestemd op het niveau van F en E pupillen en zal voor de start van het trainingsseizoen worden verstrekt aan de trainers en indien van toepassing aan de stagiaires.
 • Als daartoe aanleiding bestaat zal de oefenstof worden meegenomen in het periodieke overleg.
   
  05.          Materialen:
 • Ter voorbereiding van de training worden de ballen en overige materialen in de middencirkel klaargelegd.;
 • Er worden geen ballen aan de kinderen verstrekt voordat de training begint;
 • Iedere trainer is er met zijn team verantwoordelijk voor dat alle gebruikte ballen en overige materialen na afloop van de training weer worden ingeleverd;
 • Belangrijk is dat tijdens de training de ballen direct worden opgehaald als zij door omstandigheden buiten het trainingsveld raken en de training gezamenlijk met de spelers af te sluiten zodat ook de hesjes worden ingeleverd.
   
   
   
   
   
  06.          Stagiaires:
  De SV Geinoord werkt graag mee aan het aanbieden van een stageplaats.
  De aanvraag loopt via:
  de Jeugdvoorzitter Freek den Brok
  E-mail: F.den.Brok@cals.nl
   
  Deze zal na gebleken geschiktheid van de aanvrager overleg plegen binnen de vereniging en bepalen waar de stageplaats kan worden toegewezen. Hij informeert hierna aanvrager en indien van toepassing de dagelijkse leiding van de voetbalschool. In dat geval zal verder overleg plaats vinden tussen de dagelijkse leiding van de voetbalschool en de stagiaire.
   
  Uitgangspunt voor S.V. Geinoord en dan m.n. voor de voetbalschool is, dat stagiaires een voetbalachtergrond hebben en het leuk vinden en in staat zijn kinderen te begeleiden.
   
  07.          Selectieprocedure E - F pupillen
  SV Geinoord heeft leden welke zich binnen afspraken en regels bezighouden met de scouting. De trainers van de voetbalschool kunnen gebruikt worden als aanspreekpunt. Het zijn niet de trainers van de voetbalschool die bepalen of spelers wel of niet geschikt zijn voor een selectieteam. Hun rol kan alleen adviserend zijn.
   

09        Teamindelingen

De teams worden samengesteld door de bouwcoördinatoren zoals boven weergegeven. Het streven is om de teamindelingen bekend te maken voor de zomer schoolvakantie. Zij zijn echter afhankelijk van een door de KNVB vastgestelde datum in juni tot wanneer overschrijvingen kunnen plaatsvinden.

 

08           Trainingen tijdens schoolvakanties en winterstop

Indien tijdens de winterstop en schoolvakanties geen training wordt gegeven zal dit tijdig op de Geinoord site worden weergegeven.
 
09           Afgelastingen.
Onder bepaalde weersomstandigheden mag er op een kunstgrasveld niet getraind worden. Als dit van toepassing is dan wordt dit op de Geinoord site tijdig weergegeven.
Het kan ook voorkomen dat de weersomstandigheden op de woensdag zodanig zijn dat er wel getraind mag worden op het kunstgrasveld, maar het niet wenselijk is de training door te laten gaan. Het besluit daartoe zal ’s morgens genomen worden en voor 12.00 uur op de Geinoord site worden weergegeven.
 
10        Periodiek overleg.
Het periodiek overleg wordt geïnitieerd door de jeugdvoorzitter en wordt bijgewoond door de bouwcoördinatoren en diegene verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de voetbalschool.
Indien er situaties zijn die eerder overleg noodzakelijk maken, dan kunnen alle direct betrokkenen hiertoe het initiatief nemen.
Van elke bespreking wordt een kort verslag gemaakt.
 
 
A.Kortenhoff
27-12-2014
 
SV Geinoord
Sportpark Parkhout,
Parkhout 1 in Nieuwegein  
T 030-6065393
M Communicatie@svgeinoord.nl
opgericht 14 juli 1952
Terug naar boven