Statuut en Normen en Waarden

Inhoud

1. Doelstelling van het statuut
2. Gedragsregels
3. Overtredingen en sancties
4. Bijlagen

1. Doelstelling van het statuut

Op en rondom de voetbalvelden doen zich helaas steeds vaker gedragingen voor die een negatieve uitstraling op het beoefenen van de voetbalsport hebben. Er treedt meer en meer een verdergaande verloedering op. De voetballerij is wat dit betreft een afspiegeling van de maatschappij, maar die simpele constatering mag er niet toe leiden de ogen te sluiten voor deze zorgelijke ontwikkeling laat staan daar “begrip” voor te kunnen opbrengen.

Het bestuur en jeugdcommissie van S.V. Geinoord wil door middel van dit formele statuut, uiteindelijk vast te stellen door de Algemene Ledenvergadering, richting geven aan het voorkomen van excessen en het optreden tegen dergelijk gedrag. Naast het vaststellen van gedragsregels voorziet het statuut in het instellen van de Commissie Normen en Waarden (hierna: CNW). Het bestuur en het jeugdcommissie van S.V. Geinoord beoogt hiermee op het punt van het sociaal ethisch beleid binnen de invloedsfeer van onze vereniging een duidelijk preventief en een helder correctief beleid vast te stellen en dit ook te gaan toepassen.

Bij het formuleren en hanteren van onze verenigingsnormen en waarden geldt als uitgangspunt de code die het Landelijk platform tegen Geweld op Straat heeft geformuleerd. Kortweg gezegd:

Respect voor de ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet.

De voetbalsport is er bij gebaat een stelsel van normen en waarden rond dit uitgangspunt als maatstaf te verankeren binnen de verenigingsreglementen. Ook het bestuur en jeugdcommissie van S.V. Geinoord onderschrijven dit standpunt. Het statuut vormt het beleidskader voor het afspreken en naleven van de normen en waarden binnen onze vereniging.

Het beleid zal erop gericht zijn om excessen te voorkomen (preventief), maar ook bij voorkomende excessen consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit statuut vormt dus een duidelijk signaal naar alle leden, leiding en ook bezoekers van de club, elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld kan en zal niet worden getolereerd.

Het preventief beleid bestaat uit het opstellen en uitdragen van gedragsregels waaraan de leden, de leiding, vrijwilligers en gasten/bezoekers zich dienen te houden en waarop zij ook kunnen worden aangesproken.

Het correctief beleid voorziet er in aan de leden, de leiding, vrijwilligers en gasten/bezoekers die zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels sancties op te leggen door de daartoe bevoegde personen/organen zoals nader uitgewerkt in dit statuut.

Dit beleid wordt in de vereniging kenbaar gemaakt en verder uitgewerkt in een actieplan, waarin permanente voorlichting (ook voor nieuwe leden) een duidelijk waarneembare component dient te zijn. De uitwerking van het beleid is weergegeven in het actieplan en de uitvoering ervan wordt belegd bij een daartoe door het bestuur van S.V. Geinoord ingestelde CNW. Het beleid wordt regelmatig, bij voorkeur 2 x per jaar (eenmaal halverwege en eenmaal aan het eind van het seizoen), door de CNW en het bestuur geëvalueerd en indien nodig voor het volgende seizoen bijgesteld.

Betreffende de taakstelling, de samenstelling en de werkwijze van een CNW wordt verwezen naar de bijlage 2, opgenomen bij dit Statuut Normen en Waarden. Tot het moment dat een CNW is ingesteld draagt het bestuur en de jeugdcommissie van de S.V. Geinoord zorg voor de uitvoering van dit beleid. Dit statuut heeft formeel de status van een tuchtreglement, waarbij opgemerkt wordt dat de nadruk ligt op preventie en communicatie.

Trainers, coaches/leiders, leden, en andere vrijwilligers of betaalde krachten van de vereniging conformeren zich aan dit statuut op het moment dat zij een functie bekleden binnen de vereniging. De CNW is ook bevoegd voorvallen te behandelen die buiten het terrein van S.V. Geinoord plaatsvinden, en die naar het oordeel van de CNW hun weerslag hebben op situaties binnen de vereniging.

2. Gedragsregels

Of het nu gaat om degene die actief zijn sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) binnen de vereniging: een ieder moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in, dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van een ieder. Dit betekent natuurlijk ook afspraken maken over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.

Deze afspraken worden voor zover het onze leden betreft vastgelegd in het gedragsreglement, waarin we de normen en waarden voor ons handelen vastleggen en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen.

Met betrekking tot het aldus te voeren sociaal ethische beleid binnen S.V. Geinoord zijn de volgende gedragsregels daarbij van toepassing. Respect opbrengen voor anderen telt zwaar. Een ieder, zowel leden, familieleden en bezoekers, dienen zich:

1. Te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd.
2. Om het voor scheidsrechters en begeleiding van de teams mogelijk te maken om te kunnen oordelen of er onbehoorlijk taalgebruik dan wel verbaal geweld wordt gebruikt dienen alle spelers en begeleiding te communiceren in het Nederlands .
3. Het speelveld is, tijdens de wedstrijden, toegankelijk voor spelers, begeleiding en wedstrijdleiding. Toeschouwers blijven achter de omheining en betreden het veld niet. Zij nemen, bij voorkeur, geen plaats in de directe nabijheid van de doelen.
4. Om verwarring bij spelers te voorkomen wordt de coaching en aansturing van spelers overgelaten aan de door S.V. Geinoord aangewezen teambegeleiding.
5. Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling.
6. Een verenigingslid dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat naar aanleiding van de door hem/haar gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
7. Een verenigingslid dient zijn/haar medeleden te attenderen op deze gedragsregels en dient zo nodig bij een overtreding zijn/haar medelid op dit gedrag aan te spreken.
8. Iedereen die een overtreding van de gedragsregels constateert, kan dit via een meldingsprocedure melden. De meldingsprocedure is in dit statuut opgenomen.
9. Een ieder, zowel verenigingsleden als familieleden en bezoekers, zijn aanspreekbaar op wangedrag. Een ieder zal zich dienen te verantwoorden, indien hij/zij zich ten opzichte van de vereniging of één of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, seksuele intimidatie, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de verenigingsstatuten.
10. Ouders/verzorgers van een jeugdlid die menen dat dit jeugdlid en/of zijzelf niet naar behoren is behandeld (door teamgenoten en/of leiding), kunnen door middel van een klachtenformulier een klacht indienen bij de CNW. Naar aanleiding van de klacht gaat de CNW met de betreffende partijen in gesprek.
11. Van leden en ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij de kleedkamers, kantine en 
velden na gebruik netjes achterlaten.
12. S.V. Geinoord kan niet zonder vrijwilligers. Van leden en ouders van jeugdleden verwacht de vereniging dat zij bereid zijn enige eenvoudige verenigingstaken te verrichten.
13. In de kantine is het gebruik van alcoholhoudende drank door- en de verkoop van alcoholhoudende drank aan jeugdleden onder de leeftijd van 16 jaar niet toegestaan.  
14. Verdovende middelen en wapens worden bij de S.V. Geinoord niet getolereerd. In voorkomende gevallen zal overgegaan worden tot inbeslagname en zal de politie worden ingelicht.
15. Voorts sluit SV Geinoord zich aan bij de voor verschillende doelgroepen geformuleerde gedragsregels uit het KNVB document “Gedragscodes KNVB”. (Bijlage 2)
16. Het bestuur is bevoegd deze gedragsregels nader uit te werken in een reglement Gedragsregels S.V. Geinoord.

3. Overtredingen en sancties

Het bestuur en de jeugdcommissie is bevoegd tot strafoplegging aan leden. Het bestuur en de jeugdcommissie zijn bevoegd bepaalde taken op dit gebied over te dragen aan andere organen. In dit statuut worden bepaalde beschreven taken overgedragen aan de CNW. (bijlage 2)

Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in de statuten en reglementen.

De volgende sancties worden onderscheiden:
  • Berisping of waarschuwing
  • Taakstraf (verplicht uitvoeren van vrijwilligerstaken ten behoeve van de vereniging)
  • Uitsluiting van wedstrijden of trainingen
  • Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten
  • Financiële sanctie (boete)
  • Toegangsontzegging tot het complex of tot delen van het complex
  • Royement
Er wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën van normovertredingen:

1. Categorie A: belediging in woord en/of gebaar, overtreding van gestelde regels.
2. Categorie B: fysiek gewelddadig handelen en handtastelijkheden; ook het indienen van een valse melding wordt tot deze categorie gerekend.
3. Categorie C: zwaarder fysiek geweld, mishandeling, het aanrichten van materiële schade en het niet voldoen aan contributieverplichtingen.

Relatie van dit statuut tot het KNVB tuchtrecht:
De in dit statuut opgenomen sancties staan los van de door de KNVB opgelegde sancties voor overtredingen zodat cumulatie van sancties niet is uitgesloten.

1. Voor het bepalen van de hoogte van de sanctie voor de bepaalde categorieën van overtredingen wordt (met name voor spelende leden) aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde tuchtreglementen en strafopleggingen bij molestaties.
2. De CNW beoordeelt in haar advies (en ook het bestuur en/of de jeugdcommissie in zijn besluit) een situatie op en/of rond het veld niet los van de KNVB reglementen en rapportages (bijvoorbeeld het wedstrijdformulier).
3. Indien een lid is gestraft door de KNVB, kan, indien daartoe aanleiding bestaat, door de CNW of het bestuur of jeugdcommissie een extra sanctie worden opgelegd. Bij herhaling zal het lid worden uitgesloten voor alle activiteiten binnen S.V. Geinoord.

Aard van de overtreding  
Categorie A: belediging in woord en/of gebaar (gericht tegen de persoon of tegen het gezag) Strafoplegging door teamleiding =trainers/coach (rapportage aan CNW en bestuur of jeugdcommissie) of door CNW (indien overtreding buiten training/wedstrijdverband)
Lichte belediging  
Grove belediging of spuwen  
Eenvoudige bedreiging  
Bedreiging met geweld  
Categorie B: fysiek gewelddadig handelen /onzedelijk gedrag of discriminatoir gedrag Strafoplegging door CNW
Het in diskrediet brengen van S.V. Geinoord  
Handtastelijkheden tot lichte mishandeling  
Onzedelijk- of discriminatoir gedrag  
Het indienen van een niet op waarheid berustende klacht.  
Categorie C: ernstig gewelddadig handelen of toebrengen schade Strafoplegging door bestuur op advies van CNW
Mishandeling ernstige of zware vorm - blijvend letsel  
Schade toebrengen, materieel en/of immaterieel, diefstal *)  
 
*) Hieronder wordt ook verstaan het niet voldoen aan de financiële verplichting of bijvoorbeeld de ter beschikking gestelde kleding en aanverwante artikelen niet teruggeven of beschadigd teruggeven. Ook vernieling, vervuiling aanbrengen aan andermans goed(eren) en diefstal valt hieronder. Bij diefstal zal altijd aangifte bij de politie gedaan worden.
Tegen de vermelde vormen van strafoplegging bestaat statutair geen beroepsmogelijkheid, behoudens tegen royement. Hiertegen is schriftelijk beroep mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is betrokkene geschorst. Bij royement wordt de straf, onder verantwoordelijkheid van het bestuur gepubliceerd.
Schorsing of uitsluiting geeft geen recht op teruggave van contributie en heeft geen invloed op de betalingsverplichting voor nog verschuldigde contributie.
 
Aldus vastgesteld in de algemene leden vergadering van S.V. Geinoord, de dato 22 december 2011.
 
De datum van de inwerkingtreding is vastgesteld op de dag volgend op de dag van vaststelling door de algemene leden vergadering.
 
Namens het algemeen bestuur van de vereniging:
 
De voorzitter,
De secretaris,

4. Bijlagen

Bijlage 1: Meldingsformulier normen en waarden
Bijlage 2: Taakstelling, samenstelling en werkwijze Commissie Normen en Waarden
Bijlage 3: gedragscodes KNVB

Bijlage 1: Meldingsformulier normen en waarden

Het meldingsformulier is hier te vinden.

Bijlage 2: Taakstelling, samenstelling en werkwijze Commissie Normen en Waarden

De Commissie Normen en Waarden (CNW) is een door de Algemene Ledenvergadering in te stellen commissie met de volgende taakstelling:
1. Acties ontwikkelen en uitvoeren die blijk geven van het feit dat S.V. Geinoord het algemeen in de Nederlandse samenleving geaccepteerde geldende (al dan niet wettelijk geregelde) stelsel van normen en waarden onderschrijft.
2. Bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat waarin elk lid, elke leidinggevende, vrijwilliger en iedere gast/bezoeker zich thuis voelt, met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en zijn/haar sport op correcte wijze beoefent.
3. Het bewaken van de in de Algemene Ledenvergadering vastgestelde gedragsregels van S.V. Geinoord welke te maken hebben met normen en waarden (opgenomen in hoofdstuk 2 van dit statuut).
4. Het uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten (meldingsprocedure, hoor en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid, etc.).
Tot het moment van invoering van een CNW draagt het bestuur zorg voor de uitvoering van deze taak.

Taakstelling

Hieruit worden de volgende concrete taken voor de CNW afgeleid:
1. Het verzorgen van voorlichting voor leden, trainers, leiders, vrijwilligers in bijvoorbeeld het clubblad, op de website of via posters.
2. Onderzoeken en beoordelen van conflicten en incidenten (adviesbevoegdheid):
3. Het behandelen van schriftelijk aangemelde conflicten en incidenten conform de hierna beschreven werkwijze en het opleggen van sancties.
4. Het adviseren van het (jeugd-) bestuur op het gebied van op te leggen sancties.
5. Het adviseren bij het opnieuw toelaten van een geroyeerd lid tot de vereniging.
6. Halfjaarlijkse evaluatie van het beleid met het algemeen bestuur. Jaarlijkse verslaglegging van CNW naar het algemeen bestuur. In het jaarverslag wordt een samenvatting gepubliceerd ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering.
7. Het publiceren in het verenigingsorgaan c.q. de website van SV Geinoord van opgelegde sancties.
8. Bijhouden van een archief van de aangemelde incidenten/klachten en de daarop uitgesproken sancties.

Samenstelling

1. De CNW bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden.
2. De commissie benoemt uit haar midden in ieder geval een voorzitter en een secretaris.
3. De leden kunnen elk één stem uitbrengen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
4. De commissie is in functie en gerechtigd tot het nemen van besluiten wanneer een meerderheid van het aantal leden aanwezig zijn.
5. De commissie kan besluiten voorbereidende werkzaamheden, zoals gesprekken met betrokkenen, door een afvaardiging van de commissie te laten uitvoeren. In de commissie kunnen personen benoemd worden die lid zijn van de vereniging en ouders/verzorgers van jeugdleden van de vereniging. De leden van de CNW dienen om te kunnen worden benoemd zelf geen voorgeschiedenis te hebben die indruist tegen de aard en de taken van de commissie.

De leden van de CNW worden zo mogelijk aangetrokken uit de volgende geledingen van de vereniging:
  • jeugd (bij voorkeur een ouder van een jeugdspeler)
  • senioren en niet-spelende leden
  • (jeugd-) bestuur (1 bestuurslid)
De leden worden telkens voor een periode van 3 jaar benoemd door het algemeen bestuur.
Daarna treedt een rooster van aftreding in werking, waarbij binnen een periode van drie jaar gerekend vanaf het moment van benoeming, alle leden zullen aftreden. Aftredende leden kunnen opnieuw benoemd worden. De commissie regelt zelf haar interne huishoudelijke werkwijze ten behoeve van het uitschrijven van commissievergaderingen, agendering en verslaglegging. De verslaglegging van elke zaak wordt ter kennisneming aan het algemeen bestuur toegezonden.

Werkwijze

In principe blijven de direct leidinggevenden (trainers, leiders, en dergelijke) primair verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen bij speltechnische incidenten en incidenten van ondergeschikte betekenis. De direct leidinggevenden beoordelen de ernst van het incident. Bij overtredingen van structurele aard wordt de betreffende commissie waaronder de activiteit ressorteert ingeschakeld. Hierbij horen ook gesprekken met betrokken overtreders of ouders van betrokken jeugdleden. De CNW wordt schriftelijk of mondeling op de hoogte gesteld van de overtreding en de genomen sanctie. De CNW stelt dit op schrift om, binnen de CNW, geschiedenis te kunnen opbouwen over een persoon en bij herhaling(en) van ernstiger aard het voorgaande in de uitspraak mee te kunnen nemen.

Bij het in gebreke blijven van bovengenoemde stappen door de direct leidinggevenden zal dit worden opgevat als een overtreding van het statuut, waarna tegen deze leidinggevenden door het algemeen bestuur stappen zullen worden ondernomen conform dit statuut. De CNW is bevoegd te beslissen/adviseren bij de meer ernstige vormen van wangedrag en/of molestatie, uitingen en/of handelingen van onzedelijk gedrag en/of discriminatie of indien betrokken overtreder(s) er al dan niet structureel blijk van geven niet bevattelijk te zijn voor opgelegde maatregelen door direct leidinggevenden. Leidinggevenden kunnen zaken ook zelf aanmelden bij de CNW voor behandeling door deze commissie.

Voor deze incidenten en conflicten geldt de volgende procedure, waarop de werkwijze van de CNW is gebaseerd:
1. Een ieder (zowel leden als niet-leden) kan een incident en/of conflict per e-mail aanmelden bij de CNW. Dit kan echter uitsluitend en voor zover dit conflict en/of incident betrekking heeft op de te handhaven statuten en huishoudelijk reglementen van SV Geinoord.                                    
2. Alleen schriftelijk aangemelde zaken worden door de CNW behandeld. Hiertoe is een speciaal meldingsformulier beschikbaar. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.
3. Formulieren dienen binnen 2 weken na het incident c.q. ontstaan van een conflict bij de CNW te worden ingediend. De commissie kan om haar moverende redenen besluiten zaken die niet binnen deze termijn zijn aangemeld toch te behandelen.
4. De CNW beoordeelt of een gedane melding tot haar bevoegdheid behoort. Is dit niet het geval dan stuurt zij de melding door naar de/het ter zake bevoegde persoon of orgaan.
5. Afhankelijk van de aard c.q. ernst van het conflict of incident kan de CNW besluiten direct een (voorlopige) straf op te leggen. Betrokkene wordt hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na het indienen van het meldingsformulier schriftelijk in kennis gesteld. Een kopie van dit schrijven wordt aan het (jeugd-) bestuur en, indien van toepassing, aan de trainer/leider gezonden.
6. Indien de aard c.q. ernst van het conflict of incident binnen de besluitvorming van het (jeugd-) bestuur valt zal de CNW een rapportage met sanctievoorstel aan het algemeen bestuur doen toekomen en zal de sanctie door het algemeen bestuur worden opgelegd.
7. De CNW kan de aanmelder vragen een mondelinge of schriftelijke toelichting te geven
8. De CNW deelt uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van het meldingsformulier schriftelijk aan degene op wie de melding betrekking heeft mede:
- welke zaak aangaande hem/haar aanhangig is gemaakt
- of de zaak is doorgegeven ter behandeling in het (jeugd-) bestuur of door de CNW wordt behandeld
- dat betrokkene zich schriftelijk kan verweren; dit verweer dient binnen 7 werkdagen na
kennisgeving aan betrokkene in het bezit van de CNW te zijn.
9. De CNW kan betrokkene vragen zijn verweer op een door de CNW te bepalen tijd en plaats mondeling toe te lichten. Desgewenst kunnen ook getuige(n) en de aanmelder gehoord worden, dit ter beoordeling van de CNW. De CNW maakt een verslag op van deze mondelinge verantwoording en zendt deze toe aan alle gehoorde personen en het algemeen bestuur.
10. De CNW stelt aan de hand van haar bevindingen de sanctie vast of adviseert het (jeugd-) bestuur hieromtrent.
11. Het algemeen bestuur bespreekt het advies van de CNW en stelt bij overname van het advies betrokkene in kennis van de opgelegde straf.
12. Indien het algemeen bestuur een nadere toelichting wenst op het advies van de CNW nodigt zij de commissie daarvoor uit. Indien het algemeen bestuur uiteindelijk wenst af te wijken van het advies van de CNW geeft het algemeen bestuur daarvoor schriftelijk argumentatie.
13. Meldingen, adviezen en besluiten worden door de CNW gedurende een periode van 3 jaar bewaard. De CNW is te allen tijde tot geheimhouding naar derden verplicht. Uitzondering vormt het verschaffen van relevante informatie aan het (jeugd-) bestuur van S.V. Geinoord ter behandeling c.q. afwikkeling van die meldingen die door de CNW zijn doorgegeven aan het (jeugd-) bestuur. Ook het (jeugd-) bestuur is in die zaken tot geheimhouding verplicht. Leden van wie een melding wordt bijgehouden hebben recht op inzage.
Indien door niet leden van de vereniging (supporters dan wel leden van een bezoekende vereniging) een dusdanige overtreding wordt begaan die in strijd is met dit statuut kan door de CNW worden besloten tot een verbod tot het betreden van het complex en derhalve tot het geven van een bevel tot verwijdering van het complex.
Indien het een niet spelend lid of supporter betreft van een bezoekende vereniging zal het algemeen bestuur van deze vereniging hiervan op de hoogte worden gebracht.
Bij overtredingen uit de categorie C zal altijd aangifte bij de politie gedaan worden

Bijlage 3: Gedragscodes Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
 
Eén van de methodes om ongewenst gedrag te voorkomen is het opstellen van gedragscodes bij uw vereniging. Gedragscodes zijn regels die vaak binnen de vereniging als ongeschreven regels worden gehanteerd. Deze ongeschreven regels worden in codes vastgelegd. Door aan uw mensen binnen de vereniging duidelijk te maken welke normen (regels) er gelden, maak je ook meteen duidelijk dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is. Voor elke doelgroep kunnen normen worden opgesteld, waaraan ze zich moet houden. Deze moeten voor iedereen helder zijn. Als het goed is moet iedere nieuwkomer van deze gedragscodes op de hoogte worden gesteld, zodat iedereen er naar kan worden verwezen en erop kan worden aangesproken.
 
Methode

De stappen die voor dit project gezet moeten worden zijn:
1. Opstellen van (clubspecifieke) gedragscodes;
2. Ontwikkelen implementatieplan (hoe moeten die gedragscodes binnen de club gaan ‘leven’?
3. Creëren van draagvlak.
 
Het opstellen van gedragscodes moet voor uw vereniging zo gemakkelijk mogelijk zijn. Vandaar dat u hieronder voorbeelden ziet van gedragscodes per doelgroep. Zij zouden aan uw verenigingssituatie kunnen worden aangepast. Daarna moet uw vereniging ervoor zorgen dat iedereen zich daadwerkelijk aan de gedragscodes houdt, maar hoe zorg je daarvoor? Hiervoor zou een plan moeten worden opgesteld.

Een plan waarin de gedragscodes staan vermeld, waarin staat hoe de gedragscodes bekend worden gemaakt en hoe er gebruik van wordt gemaakt. Krijgt iedereen in de club de gedragscodes op papier persoonlijk overhandigd of worden ze bijvoorbeeld opgehangen in de kantine? Wie houdt bijvoorbeeld in de gaten of de mensen de regels naleven? Wie doet wat als iemand van de gedragscodes afwijkt? De antwoorden op deze vragen zullen in ieder geval in het plan moeten worden opgenomen. Naast het beschrijven van de invoering van de gedragscodes zal voor de toepassing van de gedragscodes draagvlak gecreëerd moeten worden. Hoe kun je er als vereniging voor zorgen dat clubleden achter het idee staan? Moeten nieuwkomers bijvoorbeeld een handtekening zetten, zodat de afspraken worden vastgelegd? Voor het slagen van de gedragscodes moeten al deze punten helder worden omschreven.
 
Normen voor doelgroepen

Algemeen
Er zijn normen die voor iedereen gelden:
 
1. Respecteer je sport en wie er mee bezig zijn.
2. Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.
3. Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport.
4. Samen staan voor een faire sport.
 
Specifieke gedragscodes

Sommige gedragscodes gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden, en daar kunnen ze ook op worden aangesproken.
Spelers
 
1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
2. Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
4. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters. Als zij niet voor hun taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later, niet alleen met je eigen teamleden, en probeer er verbetering in te brengen.
5. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
6. Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
7. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
8. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
9. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
10. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.
11. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.
 
Ouders en verzorgers
 
1. Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.
2. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een goed spelleider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de deelnemers.
4. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
5. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
6. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
7. Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
8. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.
9. Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.
 
Trainers
 
1. Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
2. Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
3. Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke gesteldheid.
4. Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.
5. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.
6. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
7. Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren.
8. Bij het indelen en het bepalen van de duur van de trainingstijden dient men rekening te houden met de mate waarin de kinderen volwassen zijn.
9. Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander.
10. Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen.
11. Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
12. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.
 
Bestuurders
 
1. Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.
2. Betrek de jongeren in planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten.
3. Sta niet toe dat welk sportprogramma dan ook primair voor de toeschouwers wordt gemaakt.
4. Toestellen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle jongeren.
5. Bij de wedstrijdbepalingen en de duur van de wedstrijden dient rekening te zijn gehouden met de leeftijd en mate van volwassenheid van de jongeren.
6. Denk eraan dat het spel gespeeld wordt om het spel en de oefening wordt gedaan om de beheersing van de beweging. Zorg ervoor dat de beloning niet als het belangrijkst wordt gezien. Wèl als u gul bent met lof voor inzet en prestatie.
7. Distribueer een gedragscode m.b.t. sportiviteit onder de toeschouwers, trainers, spelers, officials, ouders en nieuwsmedia.
8. Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, artsen en deelnemers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.
9. Zorg ervoor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers en officials is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.
10. Bied korte cursussen (clinics) aan om het trainen voor en het leiden van een wedstrijd te verbeteren met de nadruk op sportiviteit, voor, tijdens en na de wedstrijd.
 
Scheidsrechters/Officials
 
1. Pas de regels aan het niveau van de spelers aan.
2. Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.
3. Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.
4. Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel.
5.  Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
6. Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” als onsportief, waardoor het respect voor eerlijk spel handhaaft.
7. Moedig verandering van de regels openlijk aan als deze veranderingen tot bevordering van de deelname ‘tot plezier ende vermaeck’ leiden.
8. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van training en groei en ontwikkeling van jongeren.
 
Toeschouwers
 
1. Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters miniprofsporters.
2. Gedraag u op uw best. Vermijdt het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials.
3. Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of andere deelnemers aan een wedstrijd.
4. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
5. Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd of demonstratie.
6. Veroordeel elk gebruik van geweld.
7. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
8. Moedig de jongeren altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden.
9. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.
 
De media
 
1. Begrijp dat kinderen geen mini-profs zijn.
2. Weet het verschil tussen de sportprogramma’s voor volwassenen en voor jongeren.
3. Toon dat eerlijk spel door jongeren en eerlijke pogingen iets te presteren ook ‘nieuws’ en interessant voor de lezer kan zijn.
4. Weet het verschil tussen amateur- en professionele doelpunten en prestaties en zorg ervoor dat uw lezers dat ook weten: de professional probeert het publiek te vermaken en zijn geld te verdienen hetgeen vaak weerspiegeld wordt in de vele momenten van onsportief gedrag.
5. Plaats op zichzelf staande onsportieve incidenten in de juiste context.
6. Maak de problemen van jongeren in de sport duidelijk. Rapporteer en publiceer na onderzoek er over als hun recht op deelname in het onderwijs in de schoolsport en in de georganiseerde sport met voeten wordt getreden.
SV Geinoord
Sportpark Parkhout,
Parkhout 1 in Nieuwegein  
T 030-6065393
M Info@svgeinoord.nl
opgericht 14 juli 1952
Terug naar boven