• Gedragsregels sv Geinoord

  Sporten doe je voor je plezier. Sv Geinoord wil ieder lid de mogelijkheid bieden te genieten van sport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de sportcapaciteiten en culturele achtergrond. Om dit extra handen en voeten te geven, hebben wij enkele gedragsregels opgesteld voor onze leden en vrijwilligers.


  1. Plezier en sportiviteit
  Leden van sv Geinoord gunnen elkaar plezier, gedragen zich sportief, zowel op als buiten het veld. Ook al is het soms lastig, bijvoorbeeld als een ander niet sportief is of als je een wedstrijd verliest. Toch moet je ook dan sportief zijn. Verliezen hoort erbij, zonder verliezers geen winnaars en omgekeerd. Er is geen plaats voor uitlachen, uitjouwen of mensen belachelijk maken. We hebben samen plezier in voetbal. Jouw plezier mag niet ten koste gaan aan dat van de ander. Je houdt dus rekening met anderen en gunt anderen net zoveel plezier als jezelf.

  2. Respect
  Sv Geinoord is een vereniging waar men oog heeft voor elkaar, waar iedereen ertoe doet en waar respect is voor elkaars unieke talenten, eigenschappen en passies. Respectvol omgaan met elkaar betekent ook dat je mensen accepteert zoals ze zijn ongeacht afkomst, geloof of geaardheid. Respecteer ook de ruimte die je deelt en bezittingen van anderen.

  3. Misbruik en (seksuele) intimidatie
  Leden van sv Geinoord voelen zich verantwoordelijk voor het creëren van een veilig klimaat, waar seksueel misbruik of seksuele intimidatie, discriminatie en/of (digitaal) pesten niet thuishoren. Daarbij worden minimaal de volgende regels in acht genomen:

  - De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
  - De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
  - De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
  - Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar en ongewenste seksuele handelingen en seksuele relaties van 16 jaar of ouder zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  - De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  - De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatie middel dan ook.
  - De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  - De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  - De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  - De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
  - In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

  4. We praten met elkaar en niet over elkaar
  De leden van sv Geinoord zijn open en eerlijk, maar denken ook na voordat ze wat schrijven of zeggen. Zowel online als offline. Een meningsverschil kan altijd ontstaan, voorkom dat een mug een olifant wordt en ga in gesprek met elkaar: spreek af, bel op. E-mail  en Whatsapp zijn wel goede manieren om afspraken, feiten en boodschappen met elkaar te delen. Maar discussies voer je face to face en problemen bespreek je  ‘in real life’ .

  5. Stop pesten, begin bij jezelf
  Leden van sv Geinoord zijn alert op pesten, doen niet mee en maken het bespreekbaar. Bij sv Geinoord is geen plaats voor discriminatie, racisme, pesterijen en uitsluiting. Er zijn verschillende vormen van pesten: verbaal, fysiek, materieel, sociaal en cyberpesten. Om deze vormen van pesten te vermijden spreken we met elkaar enkele regels af. 

  - Vermijd schelden of het gebruik van dreigende taal, ook op stressvolle momenten.
  - Maak geen kwetsende opmerkingen.
  - Sla, schop of duw nooit een andere sporter of vrijwilliger.
  - Respecteer de uitrusting en het materiaal van jezelf en andere sporters en vrijwilligers.
  - Blijf van andermans spullen af, vraag het als je iets wil lenen.
  - Laat anderen meedoen en sluit niemand uit, geef extra aandacht aan nieuwelingen.
  - Verspreid geen roddels, geruchten, foto’s of persoonlijke informatie, ook niet online.


  Vertrouwenspersonen

  Helaas kan sv Geinoord ondanks alle bovenstaande gedragsregel, ook te maken krijgen met ernstig ongewenste omgangsvormen. Te denken valt aan seksueel misbruik of seksuele intimidatie, discriminatie en/of pesten. Degene die het aangaat bepaalt wanneer gedrag wordt ervaren als ongewenste omgangsvorm.

  Indien je te maken krijgt met ernstig ongewenste omgangsvormen, als slachtoffer, melder maar ook als beschuldigde kun je contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen van sv Geinoord. Met deze vertrouwenspersoon kan ieder ongewenst en grensoverschrijdend gedrag worden besproken. Hij of zij luistert en denkt mee.

  De vertrouwenspersoon van sv Geinoord zijn Tim Klever en Cherry Plantinga, zij zijn bereikbaar via het mailadres vertrouwenspersoon@svgeinoord.nl


  Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die wij als vereniging kunnen nemen om de kans op hierop binnen onze vereniging te verkleinen. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan met kinderen een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen. Daarom heeft sv Geinoord, op de algemene ledenvergadering van december 2015, besloten om van álle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen en ouderen (MeVe) bij sv Geinoord een VOG te verlangen.